Ajánló

Legfrissebb album

Dátum:
Igehely:
Lukács 24:1-12; Apostolok cselekedetei 2:24
Igehirdető:
Találatok:
1201
Igehirdetés megjegyzések:

Húsvét vasárnap

 

  1. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
  2. És a követ a sírról elhengerítve találák.
  3. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
  4. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
  5. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
  6. Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
  7. Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.
  8. Megemlékezének azért az ő szavairól.
  9. És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek.
  10. Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak.
  11. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik.
  12. Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott; és elméne, magában csodálkozván e dolgon.

(Lukács Evangélioma 24, 1-12)

 

 24. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.

(Apostolok Cselekedetei 2, 24)